Acortex
en del av Acortex Group AB
Org.nummer: 559088-9480

För alla konsulttjänster erbjudna av Acortex.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller uppdrag för tjänster som Acortex åtar sig att utföra för kunden i enlighet med ett separat uppdragsavtal eller inköpsorder. De allmänna villkoren utgör tillsammans med ett uppdragsavtal, eller en inköpsorder, avtalet mellan Acortex och klienten. I händelse av en konflikt mellan dessa allmänna villkor och uppdragsavtal eller inköpsordern, ska det senare ha företräde.

Ändringar eller tillägg till ett befintligt kontrakt är giltigt endast om de har bekräftats skriftligen av kontraktsparterna.

2. Parternas åtagande

Acortex åtagande

 1. Acortex ska utföra det åtagna uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av god sed i den berörda branschen.

Klientens åtagande

 1. Klienten ska tillhandahålla sådan information som behövs för att uppdraget ska kunna utföras. Acortex är inte ansvarigt för fel, förseningar och extrakostnader som orsakas av klientens underlåtenhet att tillhandahålla
 2. relevant och korrekt information. Acortex kan anta att den information som klienten och dess företrädare lämnar är korrekt och fullständig.
 3. Klienten ska se till att Acortex omgående informeras om eventuella förändringar i omständigheterna kring uppdraget.
 4. Om Acortex behöver tillgång till klientens lokaler för att kunna genomföra uppdraget ska klienten tillhandahålla tillgång till det, samt andra eventuella kringresurser som kan behövas för fullgörande av uppdraget.

3. Behandling av personuppgifter

 1. Inom ramen för uppdraget, och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), kan Acortex eller annan av Acortex engagerad entitet, behandla personuppgifter vilka frivilligt lämnats till dem eller som kommit Acortex intressesfär tillhanda genom externa databaser. Acortex åtar att all behandling av personuppgifter enligt ovan ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring.

4. Tillsättning av personal till uppdraget

Egen personal

 1. Om parterna specifikt har kommit överens om personal om ska utföra uppdraget, och utan att något särskilt avtalats om att begränsa rätten till att byta personal, får Acortex enbart ändra personal om förändringen inte har någon signifikativ påverkan på uppdragets utförande.

Underkonsulter

 1. Acortex kan, om inte annat avtalats, tillsätta underkonsulter. Acortex är ansvarigt för underkonsultens arbete och att denne följer regler och riktlinjer vilka Acortex har åtagit sig gentemot klienten.

5. Rekrytering

 1. Parterna förbinder sig att under uppdraget och sex (6) månader efter uppdragets avslutande, att avstå, antingen direkt eller indirekt (genom någon annan anställa), eller försöka att anställa, personal som har varit inblandade i uppdraget.

6. Arvode, utlägg, med mera

 1. Om inte annat överenskommits, ska följande gälla för arvode, utlägg, kostnader, ytterligare skatter och avgifter, etc.

Beräkning av arvode

 1. I avsaknad av någon överenskommen beräkning av arvodet tillämpar Acortex en rimlig prisnivå i enlighet med de allmänna prisvillkoren. Om uppdragsbrevet anger en kostnadsuppskattning ska Acortex informera klienten skriftligen så snart det blir uppenbart att den uppskattade kostnaden kommer överskridas.
 2. Klienten ska informera Acortex senast tio (10) arbetsdagar efter en sådan anmälan om det finns några invändningar.

Utlägg och skatter

 1. Acortex har rätt till ersättning för utlägg och kostnader uppkomna i samband med uppdraget, såsom ansöknings- och registreringsavgifter. Utlägg för resor, kost och logi knutna till uppdraget ska också ersättas av klienten.
 2. Klienten ska också ersätta Acortex för uppkommen mervärdesskatt eller annan skatt som betalats till följd av uppdraget.

7. Fakturering och betalningsvillkor

 1. Om inte annat avtalats ska Acortex fakturera klienten vid godkännande av offert eller avtal. Alternativt kan Acortex fakturera klienten på löpande räkning, med utgångspunkt ur det beräknande arvodet för hela uppdraget. Kunden skall avlägga betalning senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975: 635).

I händelse av försenad betalning

 1. Om klienten inte betalar fakturerat belopp i tid, har Acortex rätt att omedelbart avbryta uppdraget tills det förfallna beloppet har betalats i sin helhet. Ett arbetsstopp orsakat av klientens försenade betalning fritar Acortex från ansvar för eventuella förseningar eller annan skada som uppkommit. Acortex förbehåller sig rätten att säga upp avtalet i enlighet med paragraf 10 om kunden inte har betalat det förfallna beloppet trettio (30) dagar efter förfallodagen.

8. Nyttjanderätter, immateriella rättigheter och sekretess- och konfidentialitetsvillkor

Parternas sekretessåtagande

 1. Båda parter åtar sig att avstå från att avslöja konfidentiell information eller information om varandras verksamhet, utan skriftligt samtycke av den andra parten, till utomstående.
 2. Acortex skall dock ha rätt att avslöja konfidentiell information i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande. Acortex ansvarar för att deras underkonsulter är bundna av denna sekretess. Konfidentiell och sekretessbelagd information avser varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art, som har utväxlats mellan parterna under uppdraget eller som någon av parterna, på något sätt, förvärvat kunskap som ett resultat av uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som:
 • a) är allmänt kända, eller blir allmänt kända, på annat sätt än genom brott mot konfidentialitets- och sekretessbestämmelserna ovan, eller
 • b) en part har fått från en tredje part som inte är bunden av sekretess- och konfidentialitetsvillko- ren eller som den mottagande parten själv har förkovrat sig eller redan hade kännedom om. Parterna har rätt, och i vissa fall skyldighet att avslöja konfidentiell information om detta följer av lag, eller uppstår som en följd av en annan yrkesmässig förpliktelse, eller beslut av en myndighet.

Tillkännagivanden

 1. Parterna skall samråda med varandra innan något tillkännagivande om uppdraget utförs.
 2. Acortex ska ha rätt att hänvisa till klienten som kund, men inte att avslöja någon konfidentiell information om klienten och uppdraget.

Immateriella rättigheter

 1. Klienten förvärvar äganderätten till de immateriella rättigheter som utvecklas av Acortex på uppdrag av klienten. Acortex kan dock, om inte annat avtalats i uppdragsavtalet, återanvända eller utnyttja den kunskap vilken har uppkommit under arbetet med uppdraget, om inte detta strider mot klausul 8.1.
 2. Ingen av avtalsparterna får använda den andres varumärken, logotyper eller andra symboler utan ett uttryckligt och skriftligt medgivande av parten.

9. Intressekonflikter

 1. Parterna åtar sig att utföra skäliga åtgärder för att utvärdera att uppdraget inte kommer leda till någon intressekonflikt som kan äventyra uppdragets genomförande och att informera den andra parten om sådana omständigheter skulle uppkomma under avtalsförhållandet. När endera (eller båda) av parterna anser att det finns en intressekonflikt ska parterna försöka att efter bästa förmåga hitta ett sätt att lösa problemet så att uppdraget kan fullföljas.

10. Giltighetstid och uppsägning

Uppdragsavtalets giltighetstid

 1. Kontraktet ska gälla från den dag som anges i uppdragsavtal eller, om inget startdatum anges i uppdragsavtal, från den dag då uppdraget träder i kraft. Uppdragsavtalet gäller fram tills att uppdraget har slutförts.

Uppsägning på grund av avtalsbrott

 1. En part kan, genom ett skriftligt meddelande, säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten har begått kontraktsbrott, under förutsättning att en sådan avvikelse är av väsentlig betydelse och att ingen rättelse företas inom trettio (30) dagar efter en skriftlig begäran om detta.

Uppsägning på grund av insolvens, etc.

 1. En part kan, genom ett skriftligt meddelande, säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten inte kan betala sina skulder eller är under rekonstruktion, samt om det finns anledning att anta att en händelse av detta slag kommer att inträffa.

Upphörande – Arvode

 1. Vid uppsägning av kontraktet ska klienten betala Acortex arvoden, utlägg och andra kostnader som avses i paragraf 8 som Acortex, i enlighet med avtalet, har rätt till vid tidpunkten för uppsägningen.

11. Avbokning

 1. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Acortex.
 2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före start av konsulttjänst ska beställaren ersätta Acortex med 50% av uppdragsbeloppet.
 3. Vid avbokning 2 – 0 veckor före start av konsulttjänst ska beställaren ersätta Acortex med 100% av uppdragsbeloppet.
 4. I de fall där Acortex har haft kostnader i samband med konsulttjänst, ex med inte heltäckande. material eller underkonsulter är kunden skyldig att ersätta Acortex för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

12. Ansvar

Force majeure

 1. Acortex ansvarar inte för skador uppkomna till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsåtgärder, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför Acortexs kontroll.

Ansvarsbegränsning

 1. Skador i andra fall än de som anges i paragraf 11.a fall ska enbart kompenseras av Acortex om Acortex har handlat vårdslöst. Acortex är inte i något fall, ansvarig för produktionsbortfall, utebliven vinst, andra indirekta skador eller följdskador av något slag.
 2. Begränsning av kompensationsbeloppet i Acortex ansvar för skador, förluster, kostnader och utgifter i uppdraget är begränsat till det kontraktsarvode som utgetts för uppdraget de senaste sex månaderna eller tio
 3. (10) gånger det i Socialförsäkringsbalken (2010: 110) angivna prisbasbeloppet vid kontraktets ingående.

14. Reklamation

 1. Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål och senast tre (3) månader efter att denne upptäckt eller borde ha upptäckt fel eller brist i utförandet av uppdraget skriftligen reklamera felet eller bristen till Acortex. Reklamationen ska innehålla tydlig information om arten och omfattningen av felet eller bristen. Vid reklamation ska Acortex ges möjligheten att avhjälpa felet eller bristen inom skälig tid, om möjligt. Om inte Acortex kan åstadkomma detta inom skälig tid kan klienten ha rätt att kräva kompensation. Klienten förverkar sin rätt till skadestånd eller annan ersättning om reklamationen inte görs inom tre (3) månader från att uppdraget är fullbordat.

15. Tillämplig lag

 1. Svensk lag är tillämpligt på uppdraget, med undantag för reglerna om lagval.

16 Tvister

 1. Svensk domstol ska ges exklusiv behörighet till tvist som uppkommer med anledning av uppdraget.